NIRK MTÜ REHABILITATSIOONITEENUS

NIRK Mittetulundusühing on registreeritud kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja alates 2014. aasta algusest.

Aadress: Erika 7a, II korrus
10416 Tallinn

Peamiselt osutame rehabilitatsiooniteenust Mattiase Põhikooli õpilastele ja võimalusel kõigile teistele kuni 16-aastastele noortele.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?

Esiteks on vaja taotleda suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Taotlemise kohta saad täpsemat informatsiooni kas Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 või 612 1360.

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreeritakse suunamiskirja numbri alusel. Selleks võib helistada, tuua suunamiskirja koopia ise kohale või saada e-postiga reha@nirk.eu

Seejärel  võetakse kliendiga ühendust ja lepitakse kokku kohtumine.

Oluline teave

Rehabilitatsiooniplaane koostatakse üks kord kuus.

Teenuseid osutatakse vastavalt kliendi ja rehabilitatsiooniteenust osutava spetsialisti kokkuleppele.

Kontaktid:

telefon: 6 619 111 (tööpäevadel 8.00 – 16.00)

e-post: reha@nirk.eu

Mis on rehabilitatsiooniteenus? (allikas: sotsiaalkindlustusamet)

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

1. Kõigil puuet esmakordselt taotlevatel alla 16-a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel ekspertarsti otsusel juhul, kui rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.                                                                                         2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.                                                                                       3. Tööealistel (16-a kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.                                                                                 4. Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.

Missuguseid teenuseid osutatakse?

1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat; täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat).
2. Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
3. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine;
• rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
• rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
• füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine).

Missuguses mahus osutatakse rehabilitatsiooniteenust?

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused on loetletud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 256 lisas. Määrusega on ka kehtestatud, kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul.

Enamikku teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 1395 euro eest ja puudega täiskasvanutele kuni 483 euro eest aastas.