Eetikakoodeks

NIRK MTÜ väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. NIRK MTÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. NIRK MTÜ kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub NIRK MTÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. NIRK MTÜ eetikakoodeks sätestab meie organisatsiooni väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab NIRK MTÜ usaldusväärsust ühiskonnas.

NIRK MTÜ EETIKAKOODEKS

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. NIRK MTÜ-l on selge ja arusaadav missioon. NIRK MTÜ järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. NIRK MTÜ väljendab ja esindab hariduslike erivajadustega inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. NIRK MTÜ kaasab haridusliku erivajadusega inimesi üldhariduse, rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. NIRK MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. NIRK MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. NIRK MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. NIRK MTÜ , saades vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. NIRK MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. NIRK MTÜ, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. NIRK MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. NIRK MTÜ kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. NIRK MTÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. NIRK MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. NIRK MTÜ peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. NIRK MTÜ avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon NIRK MTÜ missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16.NIRK MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. NIRK MTÜ on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. NIRK MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. NIRK MTÜ ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võetakse tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. NIRK MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. NIRK MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. NIRK MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. NIRK MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud NIRK MTÜ juhatuse koosolekul 25.augustil 2012a.

·