Põhikiri

Mittetulundusühingu tegevuseesmärgid

NIRK MTÜ tegevuseesmärkideks on:

 päevakeskuse raames individuaalõppe ja väikerühmaõppe pakkumine erivajadustega väikelastele, õpilastele ja noortele;
 päevakeskuse raames huvihariduse pakkumine erivajadustega väikelastele, õpilastele ja noortele;
 juhtumipõhise teenuse korraldamine (k.a. nõustamine);
 järjepidevate kevad-, suve-, sügis- ja talvekoolide korraldamine koostöös kohalike omavalitsustega.

Teenused on suunatud kõnepuudega, kuulmispuudega, segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest tingitud õpiraskusega, kerge ja mõõduka intellektipuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, autismi spektri häirega õpilastele või muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistab õpilasel õppimist üldhariduskoolis. NIRK MTÜ juures teenusel olev õpilane kuulub üldhariduskooli nimekirja ja saab õppeaasta lõpul sellest koolist klassitunnistuse.

Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on NIRK Mittetulundusühing ja ühingu juriidiline asukoht on Saku vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.2.Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev
kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.3. Mittetulundusühing on asutatud määramata ajaks.
1.4. Mittetulundusühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II ÜHINGU TEGEVUSALAD

2.1. Ühingu sihtgrupi moodustavad eelkõige Tallinna ja Harjumaa, aga ka teised Eesti hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lapsed ja noorukid, nende vanemad ja pereliikmed ning nendega tegelevad pedagoogid ja spetsialistid;

2.2. Ühingu eesmärgiks on toetada HEV laste, õpilaste ja noorukite individuaalsete võimete igakülgset arendamist ja nõustada, koolitada kõiki eelnimetatud sihtgrupi liikmeid, luua toimiv iga sihtgrupi liiget kaasav võrgustikutöö ning aidata kaasa HEV laste ja noorukite ning nende pereliikmete sotsiaalsele integratsioonile ja võrdsete võimaluste loomisele ühiskonnas.

2.3. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:
2.3.1. osutab ja/või korraldab HEV-lastele koduõppe tugiteenust, individuaalset tugiteenust, päevahoidu, suvekoole ja huvitegevust seadusandluses ettenähtud korras;
2.3.2. korraldab rehabilitatsiooniteenuse ja transporditeenuse kättesaadavust HEV-lastele seadusandluses ettenähtud korras;
2.3.3. korraldab sihtgrupile õppe-ja infopäevi, kursusi, kokkutulekuid, seminare, konverentse, foorumeid ja muid üritusi;
2.3.4. korraldab ja/või osutab HEV-lastega seotud sihtgruppidele toetavaid teenuseid;
2.3.5. toetab HEV noorukeid kutse- ja/või haridustee valikutes ning praktiliste töö-ja sotsiaalsete oskuste saamisel;
2.3.6. võimaldab HEV laste vanematele, pereliikmetele ja nendega töötavatele spetsialistidele rekreatiivseid tegevusi;
2.3.7. korraldab ja haldab infovahetust sihtgruppide liikmete vahel;
2.3.8. suhtleb Tallinna linna ja Eesti vabariigi vastavate institutsioonidega ja avalikkusega HEV laste ja noorukite küsimustes;
2.3.9. loob suhteid ja vahendab kontakte teiste analoogiliste HEV-laste ja noorukitega tegelevate organisatsioonide ning ühendustega Eestis ja välismaal;
2.3.10. korraldab ja/või pakub pedagoogilist, psühholoogilist, sotsiaalset ja/või juriidilist nõustamist;
2.3.11. taotleb täiendavaid rahalisi ja muid ressursse ning vahendeid avaliku ja erasektori projektikonkurssidel, sponsorluse või muu abi korras;
2.3.12. esindab Ühingu liikmeid suhetes teiste organisatsioonide, ühingute ja klubidega;

III ÜHINGU LIIKMESKOND

3.1. Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu töös, kes tunnistab Ühingu põhikirja ning kelle liikmeks vastuvõtmise on otsustanud Ühingu juhatus.
3.2. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele. Ühingu liige loetakse Ühingust väljaastunuks avalduse esitamise hetkest.
3.3. Ühingust väljaarvamine võib toimuda juhul, kui Ühingu liige on rikkunud Ühingu põhikirja nõudeid või ei ole kahe aasta jooksul osalenud Ühingu tegevuses. Ühingu liikme Ühingust väljaarvamine otsustatakse Ühingu üldkoosolekul.
3.4. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei
kannavaralist vastutust Ühingu kohustuste eest, samuti ei ole Ühingu liikmel õigust
Ühingu varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
3.5. Ühingu liikmel on õigus:
3.5.1. valida ja olla valitud Ühingu juht-ja kontrollorganitesse;
3.5.2.osaleda tema Ühingus tegutsemisest puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu
organites;
3.5.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.5.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
3.5.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;
3.5.6. astuda Ühingust välja.
3.6. Ühingu liige on kohustatud:
3.6.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid Ühingu põhikirja raames;
3.6.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
3.6.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Ühingu varasse;
3.6.4. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja mainet.

IV ÜHINGU JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi
Üldkoosolek). Üldkoosolek on korraline ja erakorraline. Ühingu Üldkoosolek on pädev otsustama kõikide Ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Üldkoosoleku
ainupädevusse kuulub:
4.1.1. Ühingu eesmärkide kindlaksmääramine ja muutmine;
4.1.2. Ühingu Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. Juhul, kui Ühingu liikmete arv on alla kümne, võib üldkoosolek valida revidendi;
4.1.3. muudatuste ja täienduste tegemine Ühingu põhikirjas, Ühingu uue põhikirja kinnitamine;
4.1.4. Ühingu tegevusprogrammi, eelarve ja revisjonikomisjoni (revidendi) aruannete
kinnitamine;
4.1.5. Ühingu liikmete väljaarvamine Ühingust;
4.1.6. Ühingu tegevuse lõpetamise ja Ühingu reorganiseerimise küsimuse otsustamine.
4.2. Korraline koosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt kahe kuu jooksul pärast iga
majandusaasta lõppu.
4.3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku Juhatuse (Juhatuse esimehe) omal
äranägemisel, aga samuti juhul, kui seda nõuavad Ühingu liikmed, kes kokku
moodustavad vähemalt 1/10 Ühingu liikmete üldarvust või revisjonikomisjon
(revident). Taotlus Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb Juhatusele esitada kirjalikult arutusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab erakorralise koosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest. Kutsed erakorralisele Üldkoosolekule saadab Juhatus kirjalikult kõigile Ühingu liikmetele hiljemalt kaks nädalat enne koosoleku läbiviimise kuupäeva.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Ühingu liikmeskonnast.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes Üldkoosolekul ei osalenud.
4.6. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust ühe kuni viie (1-5) liikmeline Juhatus, milline valitakse Ühingu Üldkoosoleku poolt üheks kuni neljaks (1-4) aastaks.
Iga järgmise Juhatuse suurus ja volituste kehtivuse aja otsustab Üldkoosolek.
4.7. Ühingu Juhatuse pädevusse kuulub:
4.7.1. Ühingu liikmete üle arvestuse pidamine;
4.7.2. otsuste vastuvõtmine Ühingu rahaliste ja muude vahendite kasutamise suhtes;
4.7.3. Ühingu töötajate tööfunktsioonide / tööülesannete kinnitamine ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;
4.7.4. perspektiivplaanide ettevalmistamine, Ühingu jooksva asjaajamise korraldamine;
4.7.5. kontrolli teostamine Ühingu tegevuse üle;
4.7.6. Ühingu esindamine lepingulistes ja mittelepingulistes suhetes;
4.7.7. Juhatuse esimehe valimine.
4.8. Ühingu Juhatuse esimees juhib ja koordineerib Juhatuse tööd, omab ainuõigust allkirjastada Ühingu nimel sõlmitavaid lepinguid ja teisi Ühingule kohustusi panevaid dokumente, allkirjastada pangadokumente.

V ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED

5.1. Ühingu vara võib tekkida:
5.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;
5.1.2. annetustest ja sponsorsummadest;
5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.4. muust tulust, mis on vajalik ja mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
5.1.5.tulust, mida võidakse saada kirjastustegevusest, Ühingu väljaannete levitamisest või muust Ühingu põhikirjalistele eesmärkidele vastavast tegevusest.
5.2. Ühingu varasid kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3. Majandustegevuses juhindub Ühing oma põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINGU ÜHINEMINE JA
JAGUNEMINE

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimise kulud kaetakse Ühingu arvel. Pärast võlausaldajate nõuete
rahuldamist ja raha deponeerimist jaotab likvideerimiskomisjon allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule

Ave Kalmus
Juhatuse liige