6. Täiendavad teenused

Lisaks õppele osutab NIRK MTÜ järgmisi teenuseid:
* nõustab rehabilitatsiooniplaani olemasolul lapsevanemat raske puudega õpilasele rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavuse osas, võimalusel korraldab teenuse;
*pakub intervallhoidu kahel nädalavahetusel kuus ja koolivaheaegadel raske puudega lastele
(teraapilised kevad-, suve- ja sügiskoolid);
* korraldab lapsevanema omaosalusega finantseeritud transporti keskusesse ja tagasi;
* korraldab õppekäike kaks korda kuus vastavalt individuaalses õppekavas sätestatule;
* tagab õpilaste toitlustamise kuni kaks korda päevas;
* nõustab üldhariduskoole ja lapsevanemaid hariduslike erivajadustega õpilaste õppe- ,
päevahoiu- ja rehabilitatsiooniga seonduva osas.

Vajadusel tagatakse õpilasele meie keskuses:

*psühhoteraapia teenuse kättesaadavus vastava koolituse läbinud spetsialisti
poolt;
* sotsiaalprogrammi rakendamine õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks;
* logopeediline abi, kuulmispuudega õpilastele surdologopeediline abi hääldus- ja kuuldekorrektsiooniks;
* individuaalsed ja rühmatreeningud sotsiaalsete käitumisoskuste ja soovitud käitumismallide
omandamiseks;
* individuaalse käitumise tugikava koostamine;
* meditsiiniline esmaabi.

Teenuse osutamiseks sõlmib NIRK MTÜ lepingud :

* õppetöö läbiviimiseks lapsevanema ja üldhariduskooli esindajaga;
* päevakeskuse ja/või intervallhoiu teenuse läbiviimiseks lapsevanema ja kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna esindajaga ;
* transpordi tagamiseks õpilase toomiseks keskusesse ja tagasiviimiseks koju, õpilase toitlustamiseks ning halduskulude eest NIRK MTÜ-s lapsevanemaga.
Transport , halduskulu, toitlustamine – hinnas lepitakse kokku lepingu sõlmimisel (tasub lapsevanem)

Teenustele saab registreeruda kogu õppeaasta jooksul. Eelduseks eelnev kokkulepe üldhariduskooliga, mille nimekirjas õpilane on.
Registreeruda palume aadressil: nirk@nirk.eu