5. Õppemetoodika, õppekavad ja tunniplaan

Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekava, põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava toimetulekuõppe tasemel.
Õppetegevus korraldatakse nii individuaalse kui grupitöö kaudu.
Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava ja tagatakse jõukohase õppevara kasutamine.
Õpilase päevakava, sh tunniplaani koostamisel lähtutakse õpilase terviseseisundist tulenevatest erivajadusest ja individuaalsest õppekavast.