3.Väikeklassi õppes 1 õppeaasta jooksul

Väikeklassi teenuse läbiviimiseks sõlmib NIRK MTÜ kolmepoolse lepingu (lapsevanem, üldhariduskooli esindaja, NIRK MTÜ).
Teenuse eest tasub kool riiklikest vahenditest.
Lapsevanem tasub tugiteenuse läbiviimisega seotud halduskulude ja õpilase toitlustamise eest vastavalt NIRK MTÜ ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingule.
Õpet viiakse läbi NIRK MTÜ keskuses minimaalselt 20 tunni ulatuses nädalas ühe õppeaasta jooksul või käesoleva õppeaasta lõpuni. Õppe rakendamise jätkamiseks uuendatakse nõustamiskomisjoni soovitust.
NIRK MTÜ osutab vajadusel väikeklassi õppe teenust ka üldhariduskooli ruumides.
T eenust osutatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, autismi spektri häirega ja muust psüühilisest seisundist tuleneva vajadusega õpilastele, kellel on takistatud õppimine suurema arvuga õpilastega klassis.
NIRK MTÜ juures teenusel olev õpilane kuulub üldhariduskooli nimekirja ja saab õppeaasta lõpul sellest koolist klassitunnistuse.
Vt. RT I, 29.12.2010, 88
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010088
Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord.
§ 10. Väikeklassi vastuvõtmine või üleviimine ja õppekorraldus