2. Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe kestusega 1 õppeaasta

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe teenuse läbiviimiseks sõlmib NIRK MTÜ kolmepoolse lepingu (lapsevanem, üldhariduskooli esindaja, NIRK MTÜ).
Teenuse eest tasub kool riiklikest vahenditest.
Lapsevanem tasub tugiteenuse läbiviimisega seotud halduskulude ja õpilase toitlustamise eest vastavalt NIRK MTÜ ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingule.
Teenust pakutakse NIRK MTÜ keskuses raske psüühikahäirega või muu raske haigusega õpilasele, kellele väikeklassis õpe ei ole andnud tulemusi, kuid kes ei vaja terviseseisundist tulenevat kodus õpetamist. Õpet viiakse läbi minimaalselt 20 tunni ulatuses nädalas.
NIRK MTÜ juures teenusel olev õpilane kuulub üldhariduskooli nimekirja ja saab õppeaasta lõpul sellest koolist klassitunnistuse.
Vt. RT I, 29.12.2010, 88) https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010088
Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord.
§ 19. Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine