1.Koduõppes kestusega kuni 3 õppeaastat

Koduõppe tugiteenuse läbiviimiseks sõlmib NIRK MTÜ kolmepoolse lepingu (lapsevanem, üldhariduskooli esindaja, NIRK MTÜ).
Teenuse eest tasub üldhariduskool riiklikest vahenditest.
Lapsevanem tasub tugiteenuse läbiviimisega seotud halduskulude ja õpilase toitlustamise eest vastavalt NIRK MTÜ ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingule.
Õpe toimub kodus või NIRK MTÜ keskuses vastavalt lapse tervislikule seisundile minimaalselt 8 tunni ulatuses nädalas.
Teenust pakutakse kõnepuudega, kuulmispuudega, segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest tingitud õpiraskusega, kerge ja mõõduka intellektipuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, autismi spektri häirega õpilastele või muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistab õpilasel õppimist üldhariduskoolis ja kes vajab terviseseisundist tulenevalt koduõpet.
NIRK MTÜ juures teenusel olev õpilane kuulub üldhariduskooli nimekirja ja saab õppeaasta lõpul sellest koolist klassitunnistuse.
Vt. RT I 2010, 56, 367 Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349120