Projekti PÕLVKONDDE MAJA käigus toimunu

 

Projekti käigus 01.03. – 28.06 toimusid järgmised tegevused:

 

Projekti elluviimise periood 01.03.2012 – 30.06.2012  
Aeg (kuu, kuupäev) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja
   
 01.-17.märts  Projektimeeskonna koosoleku ettevalmistamine 1.Projektimeeskonna koosoleku ettevalmistamiseks vajaliku seadusandluse ja finantseerimisega seonduva teabe ((hariduslike erivajadustega õpilastele  suunatud teenused ja nende rahastamine, KOV ja LOV poolt pakutavad teenused puutega inimestele ja nende rahastamine,riiklikult rahastatavad teenused, huvihariduse rahastamine KOV-ide ja LOV-ide poolt) kogumine ja lähteülesande (tänaste teenuste esmane kaardistamine omavalitsuse piires) edastamine projekti partneritele.

2.Koostöölepingute ettevalmistamine.

3.Partnerite külastamine (Nõmme LOV, Maardu LV, Jõelähtme VV) ja tutvumine piirkondlike võimalustega projekti rakendamiseks.

4.Projektimeeskonna koosoleku teadete edastamine.

5.Koosoleku ruumi ettevalmistamine, toitlustamise korraldamine

 Projektijuht
 19.märts  Projektimeeskonna koosolek  Koosoleku päevakord:
Olemasolevate teenuste tutvustamine partnerite poolt;
Partnerite ootused projekti rakendumise perioodiks;
Koostöölepingu sõlmimine partneritega;
Koostööseminaride tegevuskava kooskõlastamine (ajakava, sisu, vastutajad);
Kokkulepped koostööpartnerite osas.
Projektijuht

Assistent

20.märts – 02.aprill  Avaseminari ettevalmistamine 1.Protokolli vormistamine projektimeeskonna koosoleku kohta ja edastamine partneritele;

2.Partnerite poolt edastatud info esmane analüüs (exceli tabeli koostamine);

3.Kokkulepped ruumide rendi osas (EPI Koda), toitlustamise osas, avaseminariks bürootarvete tellimine ;

4.Avaseminari ettekanneteks vajalike teemade edastamine partneritele;

5.Avaseminari ettekande (Powerpoint slaidiprogramm) ettevalmistamine;

6.Ajurünnak projekti partneriga (Reet Rääk – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiamet) avaseminari kontseptsiooni väljatöötamiseks;

7.Avaseminari kutsete edastamine.

 Projektijuht
 03.aprill  Avaseminar  1.Avaseminar toimus ettekannete ja mõttetalgute vormis.

Päevakord:
Projekti tutvustus – Ave Kalmus
Valmidusest luua piirkondlik Põlvkondade Maja – Projekti partnerite ettekanded (Erki Korp, Carmen Viherpuu, Veigo Juuse).
Generationenhaus Heslach – sütitav kogemus Stuttgardist, ettekanne Reet Räägult;
Mõttetalgud teemal“PÕLVKONDADE MAJA ehk tagurpidi integratsioon“, arutelud töörühmades.
Arutelude kokkuvõtete esitamine töörühmade poolt

 Projektijuht

 

04.-19.aprill Projektiseminari ettevalmistamine 1.Protokolli vormistamine ja edastamine partneritele ja koostööpartneritele;

2.Avaseminari mõttetalgutel kogutud ideede ja ettepanekute analüüs.

3.Projektiseminari (20.04) ülesannete ettevalmistamine ja edastamine partneritele (lastele suunatud teenuste vajadus al. 2012 sügisest;lastele suunatud teenuste rahastamine 2012.eelarveaastal);

4.Kohtumine sihtgrupi esindajaga Nõmme LOV-ist;

5.Projektiseminari kutsete edastamine;

6.Suhtlemine partneritega (meilid, telefonikõned) andemte täpsustamiseks.

7.Projektiseminari ruumi ettevalmistamine, toitlustamise korraldamine.

Projektijuht
20.aprill Projektiseminar 1.Seminar toimus lühiettekannete ja  ajurünnaku vormis.

Päevakorras:
Projekti hetkeseisu ülevaade (andmete põhjal tehtud analüüside tutvustus) – Ave Kalmus;Sirle Truuts
Teenuste vajadus al. 2012 sügisest ja al. 2013.a. KOV ja LOV ulatuses – Projekti partnerite ettekanded.
Toimivate teenuste rahastamine 2012.a. – Projekti partnerite ettekanded.

Projektijuht
21.-25.aprill Projektiseminari ettevalmistamine 1.Protokolli vormistamine ja edastamine partneritele;

2.Projektiseminari (04.05) ülesannete (täiskasvanutele suunatud teenuste vajadus al. sügis 2012; ruumiprogramm; haldamine) ettevalmistamine ja edastamine partneritele.

3.Kutsete edastamine partneritele.

Projektijuht
 26.-30.aprill  Põlvkondade Maja teenuste esmase mudeli kirjelduse koostamine 1.Powerpoint slaidid 04.05. seminariks;

2. Partnerite külastamine eesmärgiga tutvuda potentsiaalsete hoonetega ja teenusepakkujatega (Maardu LV, Nõmme LOV, Jõelähtme VV).

 Projektijuht
01.-31. mai 3. projektiseminar. Mudeli täpsustamine 1.Partenerite ümarlaud Maardu LV-s – KOV-ide üleste (Maardu ja Jõelähtme)  koostöövariantide kaalumine , mudeliga kaasnevate teenuste ja klientide hulga täpsustamine.

2. Partnerite ümarlaud NIRK MTÜ-sNõmme LOV esindajatega – teenuste vajadusest ja osutamise võimalustest  Nõmmel.

3.. Ruumide leidmine rakendusetapiks, ruumide halduskulude täpsustamine partnerite poolt.

Projektijuht,

assistent

01.-18.juuni Ajurünnak koostööpartnerite esindajatega.

Äriplaani esimese variandi koostamine

1.Eelarvestamine

2.Mudeli rakendustingimuste väljatöötamine.

3.Ajurünnak projekti koostööpartneritega (SM, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

4.Äriplaani vastavus seadusandlusele- koostöö SKA-ga

Projektijuht, assistent, koostööpartnerid
18. juuni Lõpuseminar 1.Projekti PÕLVKONDADE MAJA äriplaani ja mudeli tutvustus partneritele, koostööpartneritele, sihtgruppide esindajatele, potentsiaalsetele mudeli rakendajatele.

2.Ettepanekute kogumine äriplaani ja mudeli korrigeerimiseks.

Projektijuht, Assistent, Koostööpartnerid
Osalejaid kokku 28 inimest, 19 organisatsioonist, 2 sihtgrupi esindajat
19.-27. Juuni Äriplaani koostamine 1.Korrektiivide tegemine äriplaani koostöös partneritega;äriplaani lõpetamine; p

2.Projekti lõpparuande koostamine

Projektijuht, assistent
28. juuni Äriplaani üleandmine 1.Äriplaani tutvustamine ja üleandmine partneritele täiendaval projektimeeskonna koosolekul Projektijuht, partnerite esindajad