Projekti PÕLVKONDADE MAJA tulemused

Projekti tulemused.

Projekti „Põlvkondade Maja“ eesmärgiks oli erivajadustega lastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud riiklike ja kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenuste kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks muutmiseks rakendatavate efektiivsete meetmete väljatöötamine Tallinna linnas, Maardu linnas ja Jõelähtme vallas.

Projekti käigus selgitati põhjalikumalt välja partnerite piirkondlikud vajadused ja võimalused ning kaardistati hetkeolukord erivajadustega lastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud sotsiaal- ja haridusteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi osas olemasolevate andmete ja uuringute analüüsi, projektiseminaride ja kaasatud organisatsioonidega koostöö kaudu.

Projekti tulemusena loodi erivajadustega väikelastele, õpilastele, noortele ja täiskasvanutele suunatudPõlvkondade Maja mudel ja koostati selle toimimiseks jätkusuutliku universaalne äriplaan.

Mudelipõhine Põlvkondade Maja pakub päeva-, rehabilitatsiooni-, õppe-, teabe- ja huvikeskuse vormis kodulähedast juhtumipõhisele korraldusele orienteeritud kvaliteetset sotsiaal- ja haridusteenuste paketti ning huvitegevust erinevas vanuses erivajadustega inimestele. Põlvkondade Maja on avatud nii erivajadustega inimestele kui ka kõigile kogukonna liikmetele eelkõige läbi ühisürituste, huvitegevuse ja ühiste teenuste tarbimise.

Projekti peamine eesmärk, Põlvkondade Maja mudeli ja äriplaani koostamine,saavutati.

Järeldused koostööpartnerite valmiduse osas jätkata Põlvkondade Maja mudeli ja äriplaani ellurakendamisel:

–     Tulenevalt projekti partnerite aktiivsest osalemisest projektis ja huvist teenuse edaspidise käivitamise osas hindasid partnerid, et Põlvkondade Maja olemasolu igas omavalitsuses on vajalik.

–     Seisuga 08.06.2012.a. viidi läbi läbirääkimised võimaliku koostöö osas Tallinna erinevate linnaosade ja projekti partnerite vahel (abilinnapea Merike Martinson, Tallinna Kesklinna Valitsus, Nõmme LOV, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, mida toetab ka „Linnaleht“ artikkel.).

Jõelähtme vallal ja Maardu linnal puuduvad 2012.a. mudeli elluviimise võimalused, kuid

kõik partnerid avaldasid soovi tagada oma haldusterritooriumil elavatele erivajadustega

inimestele osalusvõimalus Tallinna linna avatavasse  Põlvkondade  Majja.

Lisaks soovisid Maardu linn ja Jõelähme vald osaleda Tallinnas avatava maja

kogemuskoolitustel, et siis hiljem oma haldusterritooriumil ka oma Põlvkondade Maja avada.

–     Projekti käigus paranes partnerite haldusterritooriumil ülevaade sihtgruppidest ja nende vajadustest, samuti sihtgruppide kaasatus; äriplaani koostamise käigus pöörati rohkem tähelepanu erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanutele suunatud sotsiaal- ja haridusteenustega kaasnevatele hindadele, kulutustele, kättesaadavusele eraldi iga koostööpartneri haldusterritooriumil. Erinevatel seminaridel osalesid ka sihtgrupi esindajad, kellel oli võimalik Põlvkondade Maja loomise protsessis oma arvamust avalikult avaldada.

Kõige aktiivsemalt osalesid Nõmme linnaosa sihtgrupi esindajad.

–     Finantsmudeli koostamise ja selle tutvustamise tulemusena hakkasid avalikus sektoris töötavad spetsialistid senisest enam tähelepanu pöörama sotsiaalteenuste ressursside võimalikult efektiivsele kasutamisele lähtudes sihtgruppidele tegelikest vajadustest.

NIRK MTÜ meeskonna kogemused erivajadustega lastele sotsiaalteenuste osutamisel suurenesid, täienes oskusteave, info ja kontaktvõrgustik.

 

Lisaks jagas NIRK MTÜ meeskond oma kogemust sotsiaalteenuste osutamisel äriplaani alusel vähemalt kolme kohaliku omavalitsusega, kelle tagasiside saadud kogemusest oli positiivne.

Projekti mõju kodanikuühiskonna arengule:

–     Avalikkust teavitati Põlvkondade Maja mudeli ja teenuste vajalikkusest, eelkõige läbi erinevate sihtgruppide integratsiooni;

–     Suurenes projekti koostööpartnerite kompetents ja teave erivajadustega inimestele suunatud teenustest,  hindadest, integreerimisest;

–     Kasvas erinevate kohalike omavalitsuste valmidus omavaheliseks koostööks;

–     Taastati vana mõtteparadigma kodanikuühiskonnas-  tekkis vajadus ja valmidus ühendada senised eraldi vanusegruppidele mõeldud keskused ühte erinevaid põlvkondis siduvasse keskusesse ja toodi seeläbi sotsiaalse sidususe keskuse mõiste kodanikuühiskonda.

Projekti lõppedes loodi MTÜ Põlvkondade Maja, koduleht veebiaadressil www.pkmaja.eu

Toimuvad läbirääkimised Põlvkondade maja avamiseks 1.jaanuarist 2013  Tallinnas koostöös Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga

Ave Kalmus

Projektijuht